هاست اشتراکی سی پنل

هاست اشتراکی 100 مگابایت سی پنل
 • 100 مگابایت مقدار فضا
 • 30 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود دومین
 • نامحدود ادآن دومین
 • نامحدود پارکد دومین
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اف‌تی‌پی
 • نامحدود ایمیل
هاست اشتراکی 250 مگابایت سی پنل
 • 250 مگابایت مقدار فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود دومین
 • نامحدود ادآن دومین
 • نامحدود پارکد دومین
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اف‌تی‌پی
 • نامحدود ایمیل
هاست اشتراکی 500 مگابایت سی پنل
 • 500 مگابایت مقدار فضا
 • 70 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود دومین
 • نامحدود ادآن دومین
 • نامحدود پارکد دومین
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اف‌تی‌پی
 • نامحدود ایمیل
هاست اشتراکی 1 گیگابایت سی پنل
 • 1 گیگابایت مقدار فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود دومین
 • نامحدود ادآن دومین
 • نامحدود پارکد دومین
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اف‌تی‌پی
 • نامحدود ایمیل
هاست اشتراکی 2 گیگابایت سی پنل
 • 2 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دومین
 • نامحدود ادآن دومین
 • نامحدود پارکد دومین
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اف‌تی‌پی
 • نامحدود ایمیل
هاست اشتراکی 5 گیگابایت سی پنل
 • 5 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دومین
 • نامحدود ادآن دومین
 • نامحدود پارکد دومین
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اف‌تی‌پی
 • نامحدود ایمیل
هاست اشتراکی 6 گیگابایت سی پنل
 • 6 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دومین
 • نامحدود ادآن دومین
 • نامحدود پارکد دومین
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اف‌تی‌پی
 • نامحدود ایمیل
هاست اشتراکی 10 گیگابایت سی پنل
 • 10 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دومین
 • نامحدود ادآن دومین
 • نامحدود پارکد دومین
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اف‌تی‌پی
 • نامحدود ایمیل
هاست اشتراکی 14 گیگابایت سی پنل
 • 14 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دومین
 • نامحدود ادآن دومین
 • نامحدود پارکد دومین
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اف‌تی‌پی
 • نامحدود ایمیل