برای استفاده از این سرویس‌ها، ابتدا باید سرور مجازی NVMe هتزنر خریداری کرده باشید!

سرویس بکاپ‌گیری برای پلن 1
 • پایه پلن
 • یکبار در هفته بازه‌ی بکاپ‌گیری
 • 1 تعداد آخرین بکاپ‌های موجود
 • 2 بار در ماه تعداد دفعات مجاز برای ریستور
سرویس بکاپ‌گیری برای پلن 2
 • پایه پلن
 • یکبار در هفته بازه‌ی بکاپ‌گیری
 • 1 تعداد آخرین بکاپ‌های موجود
 • 2 بار در ماه تعداد دفعات مجاز برای ریستور
سرویس بکاپ‌گیری برای پلن 3
 • پایه پلن
 • یکبار در هفته بازه‌ی بکاپ‌گیری
 • 1 تعداد آخرین بکاپ‌های موجود
 • 2 بار در ماه تعداد دفعات مجاز برای ریستور
سرویس بکاپ‌گیری برای پلن 4
 • پایه پلن
 • یکبار در هفته بازه‌ی بکاپ‌گیری
 • 1 تعداد آخرین بکاپ‌های موجود
 • 2 بار در ماه تعداد دفعات مجاز برای ریستور
سرویس بکاپ‌گیری برای پلن 5
 • پایه پلن
 • یکبار در هفته بازه‌ی بکاپ‌گیری
 • 1 تعداد آخرین بکاپ‌های موجود
 • 2 بار در ماه تعداد دفعات مجاز برای ریستور
سرویس بکاپ‌گیری برای پلن 6
 • پایه پلن
 • یکبار در هفته بازه‌ی بکاپ‌گیری
 • 1 تعداد آخرین بکاپ‌های موجود
 • 2 بار در ماه تعداد دفعات مجاز برای ریستور
سرویس بکاپ‌گیری برای پلن 7
 • پایه پلن
 • یکبار در هفته بازه‌ی بکاپ‌گیری
 • 1 تعداد آخرین بکاپ‌های موجود
 • 2 بار در ماه تعداد دفعات مجاز برای ریستور
سرویس بکاپ‌گیری برای پلن 8
 • پایه پلن
 • یکبار در هفته بازه‌ی بکاپ‌گیری
 • 1 تعداد آخرین بکاپ‌های موجود
 • 2 بار در ماه تعداد دفعات مجاز برای ریستور